Att bli förtroendevald

På denna sida finns information för dig som är intresserad av att bli förtroendevald.
Ju fler som engagerar sig i facket desto starkare blir vi gentemot arbetsgivaren. Det är ingen klyscha att kunskap är makt.
Som förtroendevald har du fått ett förtroende att företräda både dina jobbarkompisar och förbundet. Du har en betydelsefull roll för dina medlemmar. Att vara förtroendevald är ett mycket viktigt uppdrag som ska tas på största allvar. Det innebär att man enligt lag tillåts arbeta med fackliga frågor på arbetstid. Det innebär även att man har ett ansvar gentemot den fackliga organisationen, medlemmarna och företaget att den tid man använder verkligen berör fackliga frågor. Det är den förtroendevaldas skyldighet att ha en god uppfattning om vad som händer och sker både på arbetsplatsen och i frågor som rör den fackliga organisationen. 
Som förtroendevald skall du kommunicera ut IF Metalls idéer, värderingar och grundsyn i ditt sätt att vara och genom dina handlingar. Som förtroendevald är det viktigt att leva som man lär och att föregå med gott exempel; förtroendet man fått skall förvaltas väl. Man är inte bara förtroendevald på arbetsplatsen utan även på kurser, konferenser och i liknande sammanhang.
Tänk på att Du har tystnadsplikt och att Du representerar hela IF Metall som organisation.

Inom förbundet finns det många olika förtroendemannaroller, nedan finns det en beskrivning över några av dem. Kontakta Valberedningen, eller någon förtroendevald om du känner att Du, eller någon av dina vänner har det som behövs för att bli förtroendevald.
Och du... Man behöver inte kunna allt från början - IF Metall har tillsammans med LO och ABF ett gediget kursutbud som ger dig kunskap och verktyg för ditt förtroendeuppdrag. Kontakta gärna klubbens studieorganisatör om du vill veta vilka möjligheter som står till buds.

Klubbstyrelse

Ordförande

Den som leder och fördelar arbetet i den fackliga styrelsen. En fördel är om ordförande är visionär och har ett långsiktigt tänkande utifrån ett övergripande perspektiv. Ordförande deltar i de fackliga förhandlingarna.

Kassör

Den som bokför och redovisar medlemsintäkter och kostnader.

Sekreterare

Skriver protokoll från styrelsens möten och ser till att medlemmar blir kallade till årsmöten och att styrelsens ledamöter får kallelse och alla handlingar som krävs för att beslut ska kunna fattas.

Styrelseledamot och ersättare

Alla i en styrelse är ledamöter, eller ersättare i grunden, även om vissa har mer inriktade titlar och arbetsområden. Traditionellt är ledamot en som sitter med i styrelsen och arbetar med klubbens löpande verksamhet och har ibland ett ansvarsområde till exempel som försäkringsrådgivare.

Eftersom ersättarna ska täcka upp för ledamöter som är frånvarande bör de närvara vid alla styrelsemöten, så att de är uppdaterade på vad som händer och på vad som sagts.

Revisor

En revisor är inte en ordinarie ledamot i en facklig styrelse, då den ska granska styrelsens arbete och ge förslag om ansvarsfrihet till klubbens årsmöte. Den ska granska styrelsens arbete och se att det följer skrivna protokoll och att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed.

Valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen.

Kontaktombud

Kontaktombuden är fackets representanter ute i verksamheten och har en mycket viktig roll i det fackliga arbetet. De utgör i grunden en länk mellan styrelsen och medlemmarna. Deras uppgift är att representera de medlemmar som valt dem genom att framföra medlemmarnas åsikter i allehanda frågor som rör arbetsplatsen till styrelsen. 
Kontaktombuden skall även vara en säker källa till information som inte är baserad på rykten och spekulationer. Vet inte kontaktombudet svaret på en arbetsplatsrelaterad fråga, så har de en lagstadgad rätt att ta tid från sitt ordinarie arbete för att ta reda på det. 

Förhandlare

Det finns fackliga förhandlare på samtliga nivåer inom förbundet. De insatserna som kan förhandla är avdelningsombud (alla har inte förhandlingsmandat), klubben, avdelningen och förbundskontoret. Avdelningen ansvarar för förhandlingarna på de arbetsplatser där det inte finns en klubb. Klubben kan också vända sig till avdelningen för rådgivning och förhandlingshjälp. Lyckas parterna inte komma överens i en lokal förhandling kan förbundskontoret välja att driva frågan till central nivå.

Försäkringsinformatör

Försäkringsinformatören har till uppdrag att informera medlemmarna om försäkringar, bevaka om det händer något som gör att medlemmen är berättigad till ersättning från fackets försäkringar, hjälpa till att anmäla sådan skada och erbjuda medlemmarna en så kallad "MedlemsKvart".

Skyddsombud

Som skyddsombud företräder du dina jobbarkompisar i arbetsmiljöfrågor. Du ska alltid delta i alla förändringar som arbetsgivaren planerar att genomföra. Ett skyddsombud har befogenhet att stoppa ett arbete som innebär akut fara för liv och hälsa. De kan också kräva vissa undersökningar och de misstänker att det finns ett arbetsmiljöproblem.

Studieorganisatör

En av studieorganisatörens uppgifter är att stimulera medlemmarna att söka nya kunskaper. Detta kan ske genom till exempel kurser och cirklar som anordnas av klubben, avdelningen, förbundskontoret eller annan organisation. Som studieorganisatör är man inspiratör och organisatör för dessa aktiviteter.