Permission

Permission innebär ledighet med bibehållen lön.
Enligt avtalet ges permission för högst en dag, utom vid nära anhörigs begravning då man också har rätt till permission för två resdagar - om det behövs. 

På begäran ska permission beviljas i följande fall

  • Eget bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Nära anhörigs död
  • Nära anhörigs begravning
  • Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka/sambo/partner i registrerat partnerskap, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, samt mor- och farföräldrar.

På begäran ska permission beviljas även vid

  • Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare, samt högst tre återbesök i samma ärende.
  • Hälsoundersökning som företaget kräver (t ex drogtest, etc).

En förutsättning för permission är i de tre sistnämnda fallen att arbetstagaren inte är sjukfrånvarande efter att permissionsanledningen upphört – då ska istället permissions­dagen räknas som en karensdag.

Utöver de ovan uppräknade anledningarna kan din arbetsledare bevilja permission av nästan vilket skäl som helst och under fler dagar. Fast eftersom just det inte står i avtalet är det så att säga upp till varje arbetsledare att göra en egen bedömning från fall till fall.

Permission förutsätter att arbetstagaren skulle ha arbetat den aktuella dagen.