OBSERVERA att de gemensamma avtalskommentarerna uppdaterades senast 1 april 2016.

§ 11 Permission

Mom 1 Permissionsanledningar

Permission är ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också ges för högst två resdagar.

På begäran beviljas permission i följande fall

  • eget bröllop
  • egen 50-årsdag
  • nära anhörigs död
  • nära anhörigs begravning
  • plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap.

På begäran beviljas permission även vid

  • förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare liksom till följd härav av annan läkare föreskrivna återbesök, dock högst tre.
  • av arbetsgivaren anvisad hälsoundersökning föreskriven i lag eller annan författning liksom därav föranledd kompletterande läkarundersökning.

En förutsättning för permission är i de tre sistnämnda fallen att arbetstagaren inte är sjukfrånvarande efter att permissionsanledningen upphört. Detsamma gäller efter en mellanliggande ledighetsperiod.

Visa gemensamma kommentarerDölj gemensamma kommentarer

Permission innebär ledighet med bibehållen lön. Permission ges för högst en dag utom vid nära anhörigs begravning då arbetstagaren också har rätt till permission för två resdagar, om det behövs.

Uppräkningen av permissionsanledningar är uttömmande. Det finns således inga andra situationer då permission kan ges enligt avtalet. Permission förutsätter att arbetstagaren skulle arbetat den aktuella dagen. Om en permissionsanledning infaller på en arbetsfri dag finns naturligtvis inte rätt till permission.

De angivna permissionsanledningarna är klart angivna i avtalstexten men följande kommentarer kan göras.

Uttrycket ”begravning” omfattar jordfästning, gravsättning eller annan begravningsakt av motsvarande slag.

”Plötsligt svårt sjukdomsfall” innebär dels sådan sjukdom som medför att den sjuke behöver omedelbar omvårdnad eller hjälp med nödvändiga sysslor i hemmet, t.ex. barnpassning, dels att sjukdomsfallet har inträffat så plötsligt att andra lösningar för omvårdnad eller hjälp inte kunnat planeras.
Uttrycket ”hemmaboende nära anhörig” syftar på en person som omfattas av uppräkningen och som är bosatt hemma hos arbetstagaren.

Uttrycket ”akut sjukdom eller olycksfall” innebär att arbetstagaren på grund av plötslig och allvarlig sjukdom eller olycksfall omedelbart behöver uppsöka läkare eller tandläkare. Det måste finnas fog för bedömningen att vård eller undersökning krävs omgående men med en marginal för felbedömningar. Rätten till permission bortfaller således inte av det skälet att läkarens bedömning är att inga medicinska åtgärder behövs. I förväg planerade läkarbesök eller besök, som kan förläggas utanför ordinarie arbetstid, ger givetvis inte rätt till permission. Permission avser den tid läkarbesöket tar inklusive vänte- och restid. Beräkningen sker med utgångspunkt från verkstaden. Tiden efter läkarbesöket är inte permissionsgrundande.

Med ”företagsläkare” avses vid företaget anställd läkare, läkare vid företagets hälsovårdscentral, eventuell förtroendeläkare eller läkare som på annat sätt är knuten till företaget. Remissen kan i sig föranleda återbesök vid sjukvårdsinrättningen (AD 1977:32). Permissionsrätt föreligger även för sådana besök vid sjukvårdsinrättningen. Om annan läkare föreskriver återbesök, dvs. återbesöken är inte förutsedda i den första remissen, kan sådana återbesök ge rätt till permission, dock högst vid tre tillfällen.

”Hälsoundersökning, som arbetsgivaren anvisar på grund av skyldighet enligt lag eller annan författning” avser sådana hälsoundersökningar som arbetsgivaren är skyldig att anordna enligt arbetsmiljölagstiftningen och myndighetsföreskrifter. I de fall en sådan hälsoundersökning behöver kompletteras med annan läkarundersökning har arbetstagaren rätt till permission även för den undersökningen. Andra hälsoundersökningar som arbetsgivaren anvisar utan att skyldigheten är reglerad i lag eller författning omfattas inte utan behandlas i mom 3.

En viktig förutsättning för rätt till permission i de tre permissionsanledningar som avser arbetstagarens egen hälsa, är att arbetstagaren inte är frånvarande på grund av sjukdom när permissionen upphör eller efter en mellanliggande ledighetsperiod. Det beror på att permissionsdagen i dessa fall i stället ska räknas som karensdag.

Allmänt gäller också att ersättning som arbetstagaren kan få från annat håll, exempelvis tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn enligt lagen om allmän försäkring, ska räknas av från den ersättning som arbetstagaren får under permissionen. Det innebär således att arbetstagaren är skyldig att utnyttja sin rätt till sådan ersättning och t.ex. ansöka om tillfällig föräldrapenning eller ersättning för vård av närstående.

Mom 2 Begäran om permission

Begäran om permission ska göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen ska på förhand eller – om så inte kan ske – i efterhand styrkas om arbetsgivaren begär det.

Visa gemensamma kommentarerDölj gemensamma kommentarer

Begäran om permission ska ske i så god tid som möjligt. Om permission begärs för sent vid i förväg kända händelser, t.ex. egen 50-årsdag, kan arbetsgivaren i vissa fall ändra förläggningen eller vägra permission om produktionen kräver detta. Arbetstagaren ska på begäran kunna styrka permissionsorsaken. Företrädesvis ska det ske före permissionen men om det inte är möjligt får permissionsanledningen styrkas i efterhand.

Mom 3 Läkarbesök vid arbetsskada m.m.

Vid arbetsskada anvisar arbetsgivaren vårdinrättning och betalar resekostnader samt vårdkostnader i den mån kostnaden inte ersätts av annan (t.ex. Försäkringskassa, AFA-försäkring). Det gäller också vid av läkare föreskrivna återbesök.

Vid av arbetsgivaren anvisad hälsoundersökning betalar han undersökningskostnaden liksom härav föranledd kompletterande undersökning.

Visa gemensamma kommentarerDölj gemensamma kommentarer

Om en arbetstagare drabbas av arbetsskada ska arbetsgivaren anvisa vårdinrättning och ersätta arbetstagaren för reskostnader och vårdkostnader. Arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning gäller om kostnaden inte ersätts av annan, t.ex. försäkringskassa eller AFA. Om kostnadsersättning i ett skadefall kan erhållas genom t.ex. TFA-försäkringen behöver således inte arbetsgivaren betala någon ersättning.

Vid annan hälsoundersökning som arbetsgivaren anvisar får arbetstagaren ersättning för undersökningskostnader. Arbetsgivaren betalar också eventuell kompletterande undersökning som den anvisade hälsoundersökningen föranleder.

När det gäller lön och sjuklön framgår det av mom 1 och § 8 när och på vilket sätt arbetsgivare ska betala ersättning.