OBSERVERA att de gemensamma avtalskommentarerna uppdaterades senast 1 april 2016.

§ 3 Lönebestämmelser

Mom 1

De löneformer bör tillämpas som – med hänsyn till verksamhetens art och arbetsorganisationen – främjar kraven på produktivitet, arbetstillfredsställelse, effektivitet, konkurrenskraft och lönetrygghet. Med utgångspunkt i löneprinciperna bör de lokala parterna komma överens om lönesystem. Avtalet bygger på månadslön som kan kompletteras med tillägg och med rörliga lönedelar.

Anmärkning
Om lokal part särskilt begär tillämpas bestämmelserna i tim- och ackords-lönebilagan.

Mom 2

Lägsta lön per månad

För arbetstagare som fyllt 18 år är lägsta månadslön 19 397 kr fr.o.m. den 1 april 2017, 19 766 kr fr.o.m. den 1 april 2018 och 20 161 kr fr.o.m. den 1 april 2019.
För särskilt kvalificerade arbeten är lägsta månadslön 21 426 kr fr.o.m. den 1 april 2017, 21 833 kr fr.o.m. den 1 april 2018 och
22 270 kr fr.o.m. den 1 april 2019.

Arbetstagare med en sammanlagd anställningstid vid företaget om minst 12 månader under de senaste 36 månaderna ska från och med den 1 april 2017 ha en lön som överstiger den lägsta månadslönen i den grupp arbetstagaren tillhör med minst 630 kronor. Den 1 april 2018 ska motsvarande summa vara minst 642 kronor och 1 april 2019 minst 655 kronor. För arbetstagare med en sammanlagd anställningstid vid företaget om minst 24 månader under de senaste 36 månaderna ska lönen överstiga den lägsta månadslönen i den grupp arbetstagaren tillhör med minst 1132 kronor från den 1 april 2017, med minst 1154 kronor den 1 april 2018 och med minst 1177 kronor den 1 april 2019.

Lön till elever i yrkesutbildning m.m.
Bestämmelserna om lägsta löner gäller inte elever i yrkesutbildning – beträffande vilka särskild överenskommelse träffats – eller arbetstagare under 18 år. Efter lokal överenskommelse kan undantag från lägsta lönerna göras också för andra arbetstagare då särskilda skäl föreligger.

Feriearbete
För gymnasieungdomar 16–18 år, som anställs på viss tid för feriearbete, betalas timlön om lägst 7489 öre fr.o.m. den 1 april 2017, 7631 öre fr.o.m. den 1 april 2018 och 7784 öre fr.o.m. den 1 april 2019. Lönen inkluderar helg och semesterlön.

Mom 3

Lön per dag och timme

Lön per dag utgör   månadslönen x 12
365

Lön per timme utgör   månadslönen
175

Vid annan ordinarie arbetstid än 40 timmar per vecka i genomsnitt per kalenderår anpassas talet 175 i proportion till arbetstiden. Arbetstidsmåtten är bestämda i § 4 mom 3:2 första stycket.

Vid beräkning av lön per dag och timme medtas inte eventuell premielönedel.

Löneberäkning vid frånvaro
Vid frånvaro del av dag eller hel dag för period om högst fem arbetsdagar görs avdrag med lön per timme för varje frånvarotimme.

Vid längre frånvaro än fem arbetsdagar görs avdrag med lön per dag för varje kalenderdag som frånvaron omfattar. Arbetsfria dagar som inleder eller avslutar en frånvaroperiod räknas inte som frånvarodagar.

Vid frånvaro hel kalendermånad görs – oberoende av om frånvaron inleds eller avslutas på arbetsfri dag – avdrag med hela månadslönen.

Anmärkning
Vid sjukfrånvaro, tjänstledighet med rätt till föräldralön och ledighet med tillfällig föräldrapenning finns särskilda bestämmelser om löneavdrag.

Lön för del av löneperiod
Om en arbetstagare börjar eller slutar sin anställning under löpande kalendermånad betalas – förutom eventuell premielönedel – lön per timme om anställningen omfattar högst fem arbetsdagar av månaden och i andra fall lön per dag för varje kalenderdag som anställningen omfattar.

Löneutbetalning
Utbetalning av månadslön sker en gång per månad vid en på förhand fastställd tidpunkt.