OBSERVERA att de gemensamma avtalskommentarerna uppdaterades senast 1 april 2016.

§ 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid

Mom 1 Arbete på obekväm tid

Om de lokala parterna inte träffar överenskommelse om annat gäller följande ersättningsregler för arbete på obekväm tid.

 1. För arbete mellan kl. 16.30–06.30 utbetalas alla dagar följande tillägg (öre/tim):

    1 april 2017   1 april 2018    1 april 2019
  16:30 - 22:30 2 515   2 563 2 614
  22:30 - 06:30 3 200    3 261  3 1326
   
 2. För arbete under helger och veckoslut utgår tillägg utöver vad som anges under A enligt följande:

  från kl. 22.30 dag före lördag och helgdag till kl. 22.30 på söndag och helgdag eller där flera sådana följer på varandra kl. 22.30 den sista av dem 7 040 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2017, 7 174 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2018 och 7 317 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2019.

  Anmärkning

  Tillägg utgår inte på lördagar eller sön- och helgdagar för tid som utgör inarbetning av klämdagar.

 3. För arbete under storhelger som anges i § 4 mom 4:2 utgår tillägg utöver vad som anges i punkt A med 15 658 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2017, 15 956 öre/tim fr.o.m. den
  1 april 2018 och 16 275 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2019.

  Anmärkning 1
  Tillägg enligt punkterna B och C utgår ej samtidigt.

  Anmärkning 2
  I den mån ordinarie arbetstid för dagtid, tvåskift eller intermittent treskift dagen före julafton är utlagd under tid som definieras som storhelg (enligt § 4 mom 4:2, Kontinuerlig drift) och arbetsbefrielse sker eller s.k. trivselaktiviteter anordnas betalas inget tillägg enligt punkten C.

Mom 2 Övertidsarbete

Övertidsarbete ersätts dels med särskilt övertidstillägg, dels med ersättning för den arbetade tiden. Ersättning för den arbetade tiden utgår antingen i pengar eller om arbetstagaren så önskar i form av tid som förs till en tidbank, en timme för varje övertidstimme. Hur tid i tidbanken kan disponeras framgår av § 5 mom 5.

Anmärkning
De lokala parterna kan träffa överenskommelse om att begränsa antalet övertidstimmar som ska ersättas med tid till tidbanken.

Övertidstillägg i öre per timme utgår enligt följande tabell.

Tid  Övertid

Kollektiv produktions-övertid
Övertid å skift


  1 april 2017 1 april 2018 1 april 2019 1 april 2017 1 april 2018 1 april 2019
Måndag–fredag (arbetsdagar)   6764 6893 7031  8700 8865 9042
Arbetsfria vardagar i gällande arbetstidsschema   8700 8865 9042  11593 11813 12049
Lördag–söndag
Helgdagar, midsommar-, jul- och nyårsafton 
 11593 11813 12049  13534 13791 14067

Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt*.

Sker övergång från ett arbetstidsschema till ett annat (exempelvis från dagtid till tvåskift) utan arbetsuppehåll om minst elva timmar ska övertidsersättning utgå för så många timmar som arbetsuppehållet understiger detta antal.

Mom 3 Skiftformstillägg

Vid skiftarbete utgår skiftformstillägg i procent på månadslönen enligt följande

intermittent treskiftsarbete  1,65 procent 
kontinuerligt treskiftsarbete  8,90 procent 
kontinuerligt skiftarbete med storhelgsdrift      10,25 procent 
ständigt nattarbete  2,85 procent 

Mom 4 Underjordstillägg

Vid underjordsarbete enligt § 4 mom 3:4 utgår särskild ersättning med 8 procent av månadslönen.

Anmärkning
Vid beräkning av skiftforms- och underjordstillägg jämställs med månadslönen fasta lönetillägg per månad samt rörliga lönedelar till den del utfallet är direkt hänförligt till arbetstagarens eller viss grupp av arbetstagares prestation.

Mom 5 Regler för tidbanken

Den tid arbetstagaren har innestående i tidbanken kan disponeras enligt följande.

Mom 5:1 Betald ledighet

Efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan tiden tas ut i form av betald ledighet.

Anmärkning
I normalfallet ska arbetstagaren ta upp frågan om betald ledighet i god tid. Vid överenskommelse om utläggning ska både arbetstagarens önskemål och produktionens behöriga gång beaktas.

Under sådan ledighet görs inte löneavdrag och betalas tillägg för obekväm tid till den del ledigheten förlagts då sådant tillägg betalas.

Vid uttag av betald ledighet återförs motsvarande tid som tillgänglig övertid enligt § 4 mom 5:2, dock högst 200 timmar per år.

Mom 5:2 Kontant betalning

Efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan uttag ur tidbanken göras i form av kontant betalning som motsvarar aktuell lön per timme.

Mom 5:3 Ersättning i form av pensionspremie

Om inte de lokala parterna kommer överens om annat gäller följande.
Den tid i tidbanken som vid årsskifte överstiger 100 timmar ska ersättas genom att belopp som motsvarar aktuell lön per timme betalas in som premie till pensionsförsäkring för arbetstagaren.

Om arbetstagaren senast den 15 januari påföljande år så begär kan även övrig tid som finns i tidbanken disponeras på detta sätt.

Om uttag i form av pensionspremie medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren i förhållande till uttag i form av lön ska pensionspremien ökas med mellanskillnaden.