Främjande av utvecklingsarbete

§ 14 Verkstadsindustrins utvecklingsnämnd

Parterna inrättar Verkstadsindustrins utvecklingsnämnd.

Nämndens uppgift är att:

  • Främja och följa tillämpningen och den fortsatta utvecklingen av avtalet.
  • Främja och följa forskning och utveckling inom områden som parterna gemensamt bedömer som angelägna.
  • Främja och följa produktivitetsarbetet enligt antagna riktlinjer.
  • Ge rekommendationer till parterna i frågor som hänskjuts till nämnden.
  • Vara forum för övergripande diskussion om kompetensutveckling.
  • Överlägga om frågor som har anknytning till detta avtal.
  • Handlägga de frågor i övrigt som parterna uppdrar åt nämnden.

Nämnden består av tolv ledamöter varav sex från VF, tre från Metall och en från vardera SIF, SALF och CF. Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande. Nämndens ledamöter utses för en tid av tre år med rätt för organisationerna att tillkalla ersättare för frånvarande ledamot. Nämnden äger utse särskilda arbetsgrupper för beredning av ärenden eller handläggning av vissa frågor. Parterna skall förse nämnden med nödvändiga sekretariatsresurser.