§ 15 Skiljenämnderna

Mom 1

SAF‑LO/PTKs skiljenämnd för utvecklingsavtalet handlägger tvistenligt vad som anges i § 16 mom 4 första stycket.

Mom 2

Skiljenämnden för arbetslivsforskning har till uppgift att handlägga tvist enligt vad som avses i § 16 mom 4 andra stycket.

Nämnden består av fyra representanter från VF, två från Metall och en från SIF samt en från SALF/CF. Skiljenämnden utser därefter opartisk ordförande.

  • Initiera forsknings‑ och utvecklingsarbete inom aktuella områden, med tyngdpunkten på projekt som inom rimlig tid kan leda till praktiskt användbara resultat.
  • Vara forum för information om utvecklingsarbete samt verka för att forskningsresultat blir kända och utnyttjade.
  • Vara remissorgan för parterna i frågor som gäller forskningsarbete inom det aktuella området.
  • Verka för att anslagsgivande myndigheter ställer medel till förfogande för projekt som parterna anser vara angelägna.
  • Slutligt handlägga tvist om forskartillträde som av part hänskjuts till nämnden.