§ 17 Giltighetstid

Tre månaders uppsägningstid
Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av tre månader.